pozadie z napisom Tomata

Štatút súťaže JÚL 2021 TOMATA s.r.o. GRILOVAČKA

Štatút súťaže JÚL 2021 TOMATA s.r.o. GRILOVAČKA

 

Súťaž o:

1 x Plynový gril Omega 200

2 x Nerezový set náradia BBQ Char-broil

3 x Balíček výrobkov v PET obaloch Tomata v hodnote 30€

 

Trvanie: 15.7. – 31.7.

 

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná, sponzorovaná ani podporovaná. Facebook nie je kontaktnou osobou pre túto súťaž.

 

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je:

TOMATA s.r.o, so sídlom Kolárovo, Železničný rad 3154, 946 03

IČO: 31384358 Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre.

 

Pre účasť v súťaži platia nasledovné podmienky:

 

 1. Zapojením sa do súťaže dáva účastník najavo súhlas s podmienkami súťaže.
 2. Zúčastniť súťaže sa môže fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky.
 3. Súťaž prebieha v termíne uvedenom v príspevku, ktorým bola vyhlásená. Pre zapojenie sa do súťaže, musia účastníci zanechať komentár pod súťažný príspevok na oficiálnej Facebook stránke Tomata s.r.o., ak v príspevku ohlasujúcom súťaž nie je uvedené inak. Podmienka je komentár na tému: „aký produkt Tomata by nemal chýbať na letnej grilovačke?“
 4. Účastník odoslaním súťažného komentáru vyhlasuje, že je jediným autorom vloženého komentára a použitím súťažného komentára nebudú porušené práva tretích strán. Účastník je povinný túto skutočnosť kedykoľvek na žiadosť usporiadateľa preukázať. Účastník súťaže odoslaním príspevku poskytuje usporiadateľovi a organizátorovi súťaže bezvýhradnú bezplatnú licenciu pre použitie súťažného komentára a súhlasí s tým, aby usporiadateľ a organizátor súťažný príspevok alebo jeho časť bez obmedzenia zverejňoval a používal bez časového alebo územného obmedzenia.
 5. Výhercovia súťaže, 6 osôb sa určia na základe nasledovných možností:
 6. a) Vyhrávajú náhodne vylosované komentáre pod príspevkom, ktoré sú k téme zadania súťaže podľa voľby komentujúceho.
 7. b) Vyhrávajú súťažiaci, ktorého vyberie odborná porota podľa kritérií stanovených v príspevku ohlasujúcom súťaž alebo upresňujúcom pravidlá.
 8. c) Vyhrávajú náhodní výhercovia: 6 výhercov bude vyžrebovaných

 

Počet výhercov aj spôsob určenia výhercov je stanovený v príspevku ohlasujúcom súťaž. Ak spôsob nie je určený, výhercovia budú losovaní. Pokiaľ nie je stanovené inak, súťaž končí v čase 23:59 daného dňa. Informácie uvedené v príspevku ohlasujúcom súťaž majú v prípade rozporu prednosť pred všeobecnými pravidlami.

 

 1. Pokiaľ výherca nesplní pravidlá súťaže alebo sa pokúša súťaž manipulovať, bude zo súťaže vyradený, prípadný nárok na výhru zaniká a podľa pravidiel súťaže je určený náhradný výherca. Zo súťaže budú vyradené príspevky obsahujúce vulgárne výrazy.
 2. V priebehu celej súťaže sa konkrétny súťažiaci môže stať výhercom 1x, výhercov môže byť dokopy 6. Mená víťazov budú uverejnené spoločnosťou TOMATA s.r.o. v komentári k príspevku, ohlasujúcom súťaž do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Následne víťaz do 3 kalendárnych dní kontaktuje TOMATA s.r.o. na Facebooku s adresou doručenia a tel. číslom pre odovzdanie výhry. Ak výherca neodpovie v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu a bude ustanovený náhradný výherca. Výherca nie je povinný výhru prijať. Spoločnosť TOMATA s.r.o. odošle výhru do 72 hodín po obdržaní adresy na území Slovenska, ak nie je dohodnuté inak.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť, upraviť alebo vypovedať súťaž bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov.

 

 1. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ nezodpovedajú za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený.

 

Ochrana osobných údajov

Každý účastník účasťou na súťaži súhlasí s tým, že jeho Facebook meno môže byť použité na určenie víťaza súťaže v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov TOMATA s.r.o.

Účastník svojou účasťou vyhlasuje, že všetky informácie, ktoré poskytol, zodpovedajú pravde.

Ďalej účastník súhlasí s tým, že môže byť kontaktovaný TOMATA s.r.o. na účely ocenenia na Facebooku. V tomto prípade môže byť jeho adresa a telefonický kontakt uložené a použité na doručenie výhry. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.

Z dôvodov ochrany osobných údajov chceme všetkých víťazov upozorniť, že na stenu spoločnosti na sociálnej sieti TOMATA s.r.o. sa nesmú zasielať žiadne adresy.

 

Tím TOMATA s.r.o.